ประวัติสถานีตำรวจ

  • พิมพ์

Picture 311

ประวัติสถานีตำรวจภูธรเขาพังไกร...........

สถานีตำรวจภูธรเขาพังไกร   ตั้งอยู่เลขที่  119  หมู่ที่  3  ตำบลเขาพังไกร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีเนื้อที่ทั้งหมด  7  ไร่  2  งาน  28  ตารางวา พิกัด  PJ  382813 เดิมมีสถานภาพเป็นที่พักสายตรวจตำบลแห่งหนึ่งของ  สถานีตำรวจภูธรหัวไทร   จังหวัดนครศรีธรรมราช   ต่อมาเมื่อประมาณปีพุทธศักราช  2503  ได้รับการยกฐานะเป็นสถานีตำรวจภูธรตำบลเขาพังไกร   มีตำรวจชั้นประทวนเป็นหัวหน้าสถานี  ครั้นเมื่อวันที่  16  พฤษภาคม  2529 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ให้ยกฐานะขึ้นเป็น สถานีตำรวจภูธรตำบลเขาพังไกร  ให้มีอำนาจทำการสอบสวนคดีอาญา โดยให้มีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร เป็นหัวหน้าสถานี ดำรงตำแหน่งสารวัตร  มีหน้าที่รับผิดชอบการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและสอบสวนคดีอาญาทั่วไปที่เกิดขึ้นในความรับผิดชอบจำนวน  4  ตำบล  31 หมู่บ้าน คือ  ตำบลเขาพังไกร  ตำบลแหลม  ตำบลรามแก้ว และตำบลควนชะลิก  ตำบลเขาพังไกร  มี  10  หมู่บ้าน   ตำบลแหลม   มี  10  หมู่บ้าน  ตำบลรามแก้ว  มี  5  หมู่บ้าน  และตำบลควนชะลิก  มี   6  หมู่บ้าน  มีหน่วยเลือกตั้งรวมทั้งหมด   32  หน่วยเลือกตั้ง  และระยะห่างระหว่างสถานีตำรวจภูธรเขาพังไกร  กับ  อำเภอหัวไทร  ระยะทางประมาณ  10  กิโลเมตร